Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş

Hünär: Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. (Nebit gaz pudagynda)
Kär: tehnik - ykdysatçy

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Türkmenistany dünýäniň ösen ýurtlarynyň derejesine ýetirmekde nebit we gaz pudagynyň ykdysadyýetiniň orny örän wajypdyr. 
Türkmenistanyň ykdysadyýetinde ulgamlaýyn özgertmeleri durmuşa geçirmegiň esasy serişdesi hökmünde maýa goýum syýasaty durýar. Onuň esasy wezipesi maýa goýum işini ýurduň ykdysadyýetiniň pudaklaýyn düzümini üýtgedip gurnamakdan ybaratdyr. 
Türkmenistanyň ykdysadyýetini özgertmäge we bazar gatnaşyklary düzümini döretmäge gönükdirilen maýa goýum işjeňligi nebit we gaz toplumynda durnykly ösüşi üpjün edýär.  
Nebit gaz senagatyny ösdürmegiň maýa goýumlar syýasatynda daşary ýurt maýadarlaryny çekmek öňe sürülýän esasy ugur bolup durýar.  
Türkmenistanyň nebit gaz toplumyny ösdürmegiň ýörelgesinde göz öňünde tutulýan çäreler täze geljegi  uly meýdançalary hem-de nebit we gaz ýataklaryny ýüze çykarmaga, olaryň agtarylmagyny çaltlandyrmaga, işläp taýýarlamaga we işe başlamaga mümkinçilik berer.  
Hünärmen gurluşyk toplumynyň kärhanalarynda gurluşyk – gurnaýyş we seljeriş – barlag hereketini amala aşyrmaklygy başarmak esasy wezipesi bolup durýar. Mundan başga-da bu hünärmenler “Türkmengaz” döwlet konserniniň edara-kärhanalarynda we ylmy edaralarynda orta hünär bilimli hünärmenlere degişli wezipelerde işlemäge niýetlenendir.
Şonuň ýaly hem ýaş hünärmen ylmy – önümçilik, ýöriteleşdirilen we gözleg barlag guramalarda, pudagara häsiýetli ylmy–barlag  işlerinde, bilelikdäki kärhanalarda, gurluşyk – gurnama müdirliklerde orta hünär bilimli hünärmenlere niýetlenen wezipeleri eýeläp biler.

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65