Maşyngurluşygyň tehnologiýasy

Hünär: Maşyngurluşygyň tehnologiýasy
Kär: Tehnik-mehanik

Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanda ylym-bilim ulgamyny kämilleşdirmek baradaky taglymatlaryndan, «Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011–2030-njy ýyllar üçin milli Maksatnamasynyň» hem-de XX Halk Maslahatynyň taryhy kararlaryndan ugur alyp ýurdumyz üçin döwrebap inženerleri taýýarlamagyň möhüm wezipelerini çözmäge, olaryň öz saýlap alan hünärleriniň, hakyky ussady bolup ýetişmeginde umumy inženerçilik ylymlarynyň bu ugry möhüm orny eýeleýär.
“Maşyngurluşygyň tehnologiýasy” hünäri boýunça peýdalanylýan önümçilik tehnologiýasyny, tokar we frezer stanoklarda işlemek, ýylmaýjy stanoklarynda işlemegiň tilsimlerini ýokary derejede alyp barmagy başarmak hünärmeniň esasy wezipesi bolup durýar. Şonuň ýaly hem ýaş hünärmenler ylmy-önümçilikde, ýöriteleşdirilen we gözleg-barlag taslaýjy guramalarda, pudagara häsiýetli ylmy-barlag işlerinde, okuw mekdeplerinde, bilelikdäki kärhanalarda, daşary ýurt kompaniýalarynda, konsorsiumlarda, nebit hem-de gaz çykarylýan, taýýarlanylýan, turbageçirijiler arkaly akdyrylýan we gaýtadan işlenilýän ýerlerde orta hünär bilimli hünärmenlere niýetlenen wezipeleri eýeläp bilerler.

Paýlaş

Maglumat ulgamlary

Hünär: Maşyngurluşygyň tehnologiýasyKär: Tehnik-mehanikHormatly Prezidentimiziň Tü [...]

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65