Nebit, gaz känleriniň enjamlaryna tehniki hyzmat etmek we olary abatlamak

Hünär: Nebit, gaz känleriniň enjamlaryna tehniki hyzmat etmek we olary abatlamak.
Kär: tehnik-mehanik.

Türkmenistanyň nebit-gaz pudagyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin milli Maksatnamasynda kesgitlenşi ýaly uglewodorotlaryň agtarylan we işlenilmäge taýýarlanýan ýataklarynyň çalt ösdürilişi we senagat taýdan ulanylşa girizilmegi bilen bir hatarda önümçilige täze tehnikalary, öňdebaryjy tehnologiýalary we dünýä ylymynyň iň täze gazananlaryny giňden ornaşdyrmak nebitgaz pudagyny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu ugur boýumça ýokary we orta bilimli hünärmenleri taýýarlamak şu günüň wajyp meselesidir. Inžener serişdeleriniň toplumynyň , ony özleşdirmegiň we ulanmagyň kadalaşdyrmagy bolup durýar.Şonuň üçin bu hünär maşynlardan we enjamlardan başgada kompýuter tehnikasynyň serişdelerini hem öz içine alýar. 
Hünärmen nebit-gaz känlerini özleşdirmekde we ulanmakda peýdalanylýan önümçilik tehnologiýasyny, önümleri almaklygyň enjamlaryny we olaryň ýygnalyşynyň tehnologiýasyny hem-de iberilişini we şol ugurdaky ylmy işleri üçin edilýän talaplary öz hünär taýýarlygy bilen ödemelidir.
Hünärmen önümçilik kärhanalarynda, ylmy edaralarda orta hünär bilimli hünärmenlere niýetlenen wezipeleri eýeläp biler.

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65