Nebit we gaz känlerini işläp geçmek

Hünär: Nebit we gaz känlerini işläp geçmek
Kär: dag tehnigi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygy    netijesinde biziň döwletimiz ägirt uly galkynyşa eýe boldy. Soňky ýyllarda biziň halkymyz  uly  ösüşleriň  şaýady  boldy. Birnäçe  täze  nebit-gaz känleri, gazgeçirijisi işe goýberildi. Ýeriň jümmüşinde nebitiň, gazyň toplanyşynyň görnüşlerini öwrenmek, olaryň döreýiş, ýerleşiş, täzeden dargaýyş şertlerini we kanunalaýyklaryny öwrenmek bilen meşgullanýar. Nebit-gazyň gözleginiň barlagynyň we ony özleşdirmegiň esasynda durýar.
Hünärmen nebit-gaz känlerini özleşdirmekde we ulanmakda peýdalanylýan önümçilik tehnologiýasyny, önümleri almaklygyň enjamlaryny we olaryň ýygnalyşynyň tehnologiýasyny hem-de iberilişini we şol ugurdaky ylmy işleri üçin edilýän talaplary öz hünär taýýarlygy bilen ödemelidir.
Hünärmen önümçilik kärhanalarynda, ylmy edaralarda orta hünär bilimli işgärlere niýetlenen wezipeleri eýeläp biler.

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65