Duşuşyk geçirildi

“Türkmengaz” döwlet konserniniň
Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlary hem-de talyp ýaşlary,
Türkmenistanyň  Kärdeşler
Arkalaşyklarynyň Şatlyk şäher birleşmesi, Türkmenistanyň  Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Sakarçäge etrap
birleşmesi bilen bilelikde 2023-nji ýylyň fewral aýynyň 15-ne  “Mukaddes ynama bagtyýar ýaşlar” atly
wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65