Elektrik beketler, ýaýlymlar we ulgamlar

Hünär: Elektrik beketler, ýaýlymlar we ulgamlar
Kär: tehnik-elektrik
Hormatly Prezidentimiziň: «Ýurdumyzyň gülläp ösüşi, Watanymyzyň  mundan  beýläkde  gowulandyrylmagy,  size,  ylymly-bilimli ýaşlara baglydyr. Őzüňize bildirilýän ynamy ödemek mukaddes borjuňyz bolmalydyr» diýen sözleri her bir ýaş nesil üçin atalyk sargydy bolup durýar.
Hünärmen nebit-gaz känlerini özleşdirmekde we ulanmakda peýdalanylýan önümçilik tehnologiýasyny, önümleri almaklygyň enjamlaryny we olaryň ýygnalyşynyň tehnologiýasyny hem-de iberilişini we şol ugurdaky ylmy işleri üçin edilýän talaplary öz hünär taýýarlygy bilen ödemelidir.
Talyplar hünärleri boýunça nazarýetde alýan bilimlerini, önümçilik tejribesinde has hem gowy özleşdirýärler. Has takygy, elektrik beketler, ýaýlymlar we ulgamlar derslerini gowy okap, ylmyň soňky gazananlaryny öwrenýärler. Talyplar ele alýan hünärleriniň Watanymyzyň geljegi üçin wajypdygyna ynanýarlar. 
Hünärmen önümçilik kärhanalarynda, ylmy edaralarda orta hünär bilimli hünärmenlere niýetlenen wezipeleri eýeläp biler.

Paýlaş

Maglumat ulgamlary

Hünär: Elektrik beketler, ýaýlymlar we ulgamlarKär: tehnik-elektrikHormatly Prezidentimiziň: «Ý [...]

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65