Buhgalterçilik hasaba alnyşy

Hünär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy
Kär: tehnik - buhgalter

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň belent maksatlaryna ýetmek üçin «Türkmenistanyň durmuş ykdysady ösüşiniň 2011 - 2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasynda» Türkmenistany ykdysady we durmuş taýdan özgertmegiň anyk ugurlary görkezilýär.Ýurtda amala aşyrylýan bazar ykdysadyýetine kem kemden geçmek özüniň miwesini berýär. Biziň döwletimiziň ykdysady ösüşiniň depginleri dünýäde iň ýokary görkezijileriň biri bolup durýar, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň we durmuş ulgamynyň ähli pudaklary bedew bady bilen ösýär.
Her bir jemgyýetçilik ösüşiniň esasynda maddy gymmatlygyň önümçiligi durýar. Adamzat maddy gymmatlyklaryny öndürende onuň möçberini hilini ýokarlandyrmaga ymtylypdyr. Şeýlelikde jemgyýetiň ösmegi bilen maddy gymmatlyklaryň dürli-dürli görnüşleri oýlanyp, artykmaç möçberi öndürlip başlanypdyr. Bu ýagdaýlaryň esasynda hojalyk hasabyna isleg döreýär.   
Hünärmen alan hünärine we kärine laýyklykda bazar gatnaşyklary şertlerinde ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda hasap, derňew, analiz, dolandyryş işlerini geçirmek üçin taýýarlanylýar.
Hünärmen eýeçiligiň dürli görnüşlerine degişli senagat, söwda, araçy, taýýarlaýyş kärhanalarynda, birleşiklerde, bank, karz, maliýe, býujet we beýleki edaralarda orta hünär bilimli hünärmenlere niýetlenen wezipelerde işläp biler.

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65