Duşuşyk geçirildi

“Türkmengaz” döwlet konserniniň
Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlary hem-de talyp ýaşlary,
Türkmenistanyň  Kärdeşler
Arkalaşyklarynyň Şatlyk şäher birleşmesi, Türkmenistanyň  Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Murgap etrap
birleşmesi bilen bilelikde 2023-nji ýylyň ýanwar aýynyň 31-ne  “Watanyň geljegi bolan Arkadag Serdarly
bagtyýar ýaşlaryň ýol ýörelgesi, badalgasydyr” ady wagyz-nesihat duşuşygy
geçirildi.

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65