Duşuşyk geçirildi

Türkmengaz” döwlet konserniniň Mary nebitgaz
orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlary hem-de talyp ýaşlary bilen Türkmenistanyň
Kärdeşler arkalaşygynyň Şatlyk şäher birleşmesiniň ýolbaşçysy hem-de Mary
welaýatynyň Mary şäheriniň zenanlar gursmasynyň agzalary 2022-nji ýylyň noýabr
aýynyň 25-ne  Ýaşlaryň ählitaraplaýyn
ösen, beden we ruhy taýdan sagdyn, bilimli-ylymly bolmagyny gazanmak, ýaşlarda
mertlik, edermenlik, watansöýjülik, halallyk, ruhybelentlik, päkýüreklilik,
arassa ahlaklylyk, zähmetsöýerlik ýaly häsiýetleri terbiýelemek maksady bilen
talyp ýaşlaryň arasynda “Zähmet joşýar Arkadagly zamanada” ady bilen wagyz-nesihat
duşuşygy geçirildi.

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65