Aragatnaşyk ýaýlymlary we kommunikasiýa ulgamlary

Hünär:   Aragatnaşyk ýaýlymlary we kommunikasiýa ulgamlary.  
Kär: tehnik- aragatnaşykçy 
Sanly bilim ulgamlarynyň çäklerinde işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak işini hem döwrebap gurmaga giň mümkinçilikler döredilýär. Hormatly Prezidentimiz häzirki zaman türkmen jemgiýetinde ylym, bilim, hünär, terbiýe meselelerinde täze mazmuna eýe bolan wezipeleri öňde goýýar. Ýaş nesle berilýän bilimiň hili şahsyýetiň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösüşini üpjün edýär. 
Hünärmen aragatnaşyk ýaýlymlary we kommunikasiýa ulgamlary boýunça  peýdalanylýan önümçilik tehnologiýasyny, aragatnaşyk ýaýlymlaryň we kommunikasiýa ulgamlarynyň enjamlaryny we olaryň ýygnalyşynyň hem-de ulanylyşynyň tehnologiýasyny we şol ugurdaky ylmy işleri üçin edilýän talaplary öz hünär taýýarlygy bilen ödemelidir.
Hünärmen önümçilik kärhanalarynda, ylmy edaralarda orta hünär bilimli hünärmenlere niýetlenen wezipeleri eýeläp biler.

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65