Цифровое образование

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylda çykaran 340-njy  Karary bilen tassyklanan Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy we ony durmuşa geçirmegiň meýilnamasy boýunça  degişli işler alnyp barylýar. Sanly bilimi ösdürmek üçin ilkinji nobatda, bilim ulgamynda zähmet çekýän mugallymlaryň, hünärmenleriň, şeýle-de bilim alýanlaryň häzirki zaman kompýuter tehnologiýalaryndan ussatlyk bilen baş çykarmaklyklary üçin kompýuter sowatlylygy yzygiderli kämilleşdirilýär.
Häzirki wagtda aragatnaşyk pudagynda häzirki zaman tehnologiýalaryň binýadynda döwrebap kommunikasiýa ulgamyny kemala getirmäge gönükdirilen taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Munuň özi ýurdumyzyň ähli sebitlerinde giň zolakly Internet aragatnaşygyny elýeter etmek arkaly hyzmatlaryň möçberini, hilini we görnüşini artdyrmaga mümkinçilik berer.
Konspesiýanyň meýilnamasynda göz öňünde tutulan çäreler boýunça Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlary tarapyndan sanly bilim ulgamynyň tor programma üpjünçiligi, onuň binýadynda sanly bilim portaly işlenip taýýarlanyldy. Sanly bilim portaly elektron poçta, okatmagyň elektron serişdesi, bäsleşikler, okuw kitaplary, okuw gollanmalary, sözlükler ýaly bölümleri özünde jemleýär. Bulardan başga-da bilim ojaklarynda sanly tehnologiýalaryň, ýokary tizlikli internet ulgamynyň giňden ornaşdyrylmagy netijesinde ýurdumyzyň ýokary hem-de orta hünär okuw mekdepleriniň arasynda, şol sanda bilim babatda hyzmatdaşlyk edilýän daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleri, ylym-bilim merkezleri bilen uzak aralykdan sapaklar, wideoşekilli maslahatlar yzygiderli guralýar. Şonuň ýaly-da ähli bilim edaralarynda sanly bilim tehnologiýalaryny ornaşdyrmak bilen dersler boýunça döwrebap elektron okuw-usuly toplumlan elektron okuw kitaplary, okuw gollanmalary, wideo-audio materiallar, interaktiw-multimedia programmalary, okuw-görkezme esbaplary, maglumat kitapçalary döredilýär.

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65